سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۵۰
 

وظایف و اعضاءکمسیون :

وظایف :

 

1. برنامه ریزی ، تعیین خط مشی ، سیاستگذاری ، تهیه دستورالعمل اجرایی در رابطه با بررسی و ارزشیابی اسناد و مدارک و اوراق و تشخیص زمان نگهداری و یا امحاء آنها ، نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین ایجاد وحدت رویه و ارایه رهنمودهای لازم در جهت رعایت مسایل ایمنی ، بهینه سازی بایگانی ها ، استفاده مطلوب از فضای اداری و نگهداری اوراق ، اسناد و مدارک از اهم وظایف کمیسیون محسوب میشود.
2. به منظور ایجاد وحدت رویه و اتخاذ روشی هماهنگ ، نظارت عالیه بر فعالیت کمیسیونهای متشکله اصلی و فرعی به عهده کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
3. کمیسیون موظف است جداول ارزشیابی اسناد ارجاعی از سوی شرکتها / مدیریتها / واحدهای مستقل را با در نظر گرفتن کلیه موارد از قبیل ارزش اداری ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی ، علمی ، فنی و تاریخی بررسی و تصویب نموده و جهت اجرا به شرکت / مدیریت / واحد مستقل ذیربط ابلاغ نماید.
4. کمیسیون عنداللزوم میتواند نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی از بین اعضاء و حسب مورد غیر عضو به منظور کارشناسی امور محوله اقدام نماید .
 
 
اعضای کمیسیون  :
الف ) کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران :
 
1. کمیسیون اصلی متشکل از نمایندگان مطلع و تام الاختیار شرکت ملی نفت ایران شامل امورحقوقی ، بازرسی ، حسابرسی داخلی ، دبیرخانه و حراست میباشد که توسط مدیر عامل / مدیر / رئیس واحد ستادی مستقل تعیین و معرفی میگردند.
2. رئیس کمیسیون : رئیس کمیسیون توسط مدیر اموراداری منصوب میگردد .
3. دبیر کمیسیون : دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین و معرفی میگردد.
4. جلسات کمیسیون : جلسات کمیسیون زیر نظر رئیس کمیسیون و در غیاب ایشان توسط یکی از اعضای منتخب وی تشکیل میگردد.
5. جلسات کمیسیون باحضور دو سوم از کل اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات کمیسیون همواره با رأی سه چهارم اعضای حاضر قابل اجراء خواهد بود .
تبصره : نمایندگان سایر شرکتها / واحدهای ستادی مستقل حسب مورد بنا به تشخیص رئیس کمیسیون با حق رای به جلسات کمیسیون دعوت میشود .
 
 
ب ) کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت :
اعضای کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بشرح زیر میباشد .
1 - رئیس کمیسیون ( آقای مسعود پرگال )
2 - نماینده تام الاختیار مدیریت منابع انسانی ( آقای علی جاسبی مطلق )
3 - نماینده تام الاختیار مدیریت برنامه ریزی
4 - نماینده تام الاختیار مدیریت سلامت
5 - نماینده تام الاختیار مدیریت امور مالی ( آقای علی جابری )
6 - نماینده تام الاختیار حسابرسی ( آقای مرتضی موسوی )
7 - نماینده تام الاختیار حراست

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839